Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

1. Dla kogo zawodowa służba wojskowa ?

Zgodnie z prawem, żołnierzem zawodowym może zostać każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, cieszy się nieposzlakowaną opinią, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej. 

2. Kto może być powołany do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych ?

Do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany:

 • żołnierz służby kandydackiej, posiadający ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia,
 • żołnierz rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).


Powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat, przy czym pierwszy kontrakt na pełnienie służby zawiera się na okres 2 lat. 

3. Gdzie należy zgłosić się, aby zostać żołnierzem zawodowym ?

Osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala czy spełniają warunki do powołania do służby oraz umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej. 
Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych zgodnie z kwalifikacjami oraz ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej. Po rozmowie kwalifikacyjnej, zdaniu testów ze sprawności fizycznej oraz otrzymaniu zgody od dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe, zainteresowani składają w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. życiorys,
 2. odpis skrócony aktu urodzenia,
 3. odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
 4. uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego,
 5. zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
 6. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,
 7. dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień,
 8. inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.Wojskowy komendant uzupełnień po analizie złożonych dokumentów kieruje zainteresowanych do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej,
 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień doręcza powołanym skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe. 

Po wydaniu rozkazu personalnego następuje:

 • podpisanie kontraktu na pełnienie służby terminowej, w którym określa się termin i miejsce rozpoczęcia służby, jak również dzień, do którego kontrakt będzie obowiązywał;
 • wydanie rozkazu o wyznaczeniu na stanowisko.4. Uposażenie zasadnicze

Podstawowym źródłem dochodów żołnierzy zawodowych jest otrzymywane co miesiąc uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym. Ogół żołnierzy zawodowych otrzymuje uposażenie zasadnicze, którego wysokość w głównej mierze zależy od stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego. 

Średnie uposażenie miesięczne w zł (uposażenie zasadnicze, bez dodatku za długoletnią służbę):

 1. szeregowego - 3 200 zł
 2. starszego szeregowego - 3 270 zł5. Dodatki do uposażenia zasadniczego

Wszyscy żołnierze zawodowi są uprawnieni do otrzymywania dodatku za długoletnią służbę wojskową. Dodatek ten przyznaje się w wysokości 300 zł, i zwiękasza się:

 • do 15 roku służby - co 3 lata, o kolejne 3%,
 • od 15 do 35 roku służby - 1 % za każdy kolejny rok służby wojskowej.Maksymalna wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, przysługująca żołnierzowi po 35 latach pełnienia czynnej służby wojskowej, wynosi 35% kwoty należnego uposażenia zasadniczego.

6. Inne należności przysługujące żołnierzom zawodowym

Niezależnie od otrzymywanych uposażeń, żołnierze zawodowi są również uprawnieni do otrzymywania szeregu należności pieniężnych o charakterze okazjonalnym i uznaniowym:

 1. zasiłek na zagospodarowanie,
 2. dodatkowe uposażenie roczne,
 3. nagrody i zapomogi,
 4. nagrody jubileuszowe,
 5. należności za podróże i przeniesienia służbowe,
 6. gratyfikacje urlopowe,
 7. dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego,
 8. należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa,
 9. należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej,
 10. w przypadku śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny, przysługują:

                - zasiłek pogrzebowy;
                - odprawa pośmiertna,
                - pokrycie kosztów pogrzebu.

7. Gdzie można uzyskać informacje o zawodowej służbie wojskowej?

Informacje o zawodowej służbie wojskowej można uzyskać w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień oraz w jednostkach wojskowych, a także serwisach resortu Obrony Narodowej: 
www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl

 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce
tel. 261174110
fax. 261174160
wszwkielce.sekretariat@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane