Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach jest:

 1. narodowym, terytorialnym organem zarządzania zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie przez Szefa WSzW funkcji dowodzenia i kierowania podległymi Wojskowymi Komendami Uzupełnień, zwanymi także „WKU”, w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie pokoju, kryzysu, zagrożenia i wojny;
 2. organem wykonawczym i koordynującym w stosunku do jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych stacjonujących na obszarze województwa w sprawach uzupełnieniowych;
 3. organem dowodzenia i kierowania przygotowaniem WSzW, podległych WKU do realizacji zadań wynikających z obrony terytorialnej województwa, zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek i instytucji wojskowych sił zbrojnych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i świadczeniami rzeczowymi;
 4. organem koordynującym planowanie i wykorzystanie pozamilitarnych ogniw obronnych województwa uczestniczących w obronie regionu oraz do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych sił zbrojnych.

WSzW współpracuje z jednostkami wojskowymi i pozamilitarnymi ogniwami obronnymi w zakresie operacyjnego przygotowania terenu oraz wykorzystania infrastruktury wojskowej i cywilnej dla potrzeb wojsk własnych i sojuszniczych, a także koordynuje użycie w obszarze województwa jednostek wojskowych w akcjach ratowniczych oraz w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.

Do zadań wojewódzkiego sztabu wojskowego należy:

 1.  wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w tym dotyczących:
  •  powoływania do czynnej służby wojskowej,
  • udzielania odroczeń czynnej służby wojskowej,
  •  kierowania osób przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej do odbywania szkolenia (kursu) w celu uzyskania przez nie kwalifikacji przydatnych w wojsku,
  •  wzywania w sprawach powszechnego obowiązku obrony,
  •  wydawania zaświadczeń,
  • nadawania przydziałów mobilizacyjnych,
  • nadawania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
  • nadawanie przydziałów kryzysowych,
  • reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • udzielania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą;
 2. zapewnienie operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych:
 3. koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego przez:
  • współdziałanie z wojewodą w zakresie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w akcjach ratowniczych oraz przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych,
  • współdziałanie z wojewodą i dowódcami jednostek wojskowych w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć logistycznych pozamilitarnych ogniw obronnych na rzecz jednostek wojskowych przegrupowujących się przez obszar województwa lub prowadzących na nim działania bojowe,
  • współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności województwa, w tym ewakuacji rodzin kadry zawodowej i pracowników;
 4. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie przez:

  • uczestniczenie w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,
  • uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
  • współpracę z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa oraz planowania ochrony infrastruktury krytycznej,
  • uzgadnianie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
 5. koordynowanie przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji) przez:

  •  prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rekonwersji dla byłych żołnierzy zawodowych,
  • realizowanie zadań z zakresu pośrednictwa pracy,
  •  współpracę z organami wojskowymi właściwymi w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
 6. gromadzenie informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązku państwa - gospodarza, w tym współdziałanie z

  • wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych, w tym z zakresu wsparcia państwa – gospodarza (HNS),
 7. koordynowanie czynności realizowanych w ramach pozyskiwania kandydatów i gromadzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych przez:

  • planowanie i nadzór nad realizacją pozyskiwania przez wojskowych komendantów uzupełnień kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,
  • uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
  • koordynowanie działań wojskowych komend uzupełnień w zakresie gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych,
  • uzgadnianie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
 8. zapewniania uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa , w tym:

  • prowadzenie promocji zawodowej służby wojskowej,
  • koordynowanie prac wojskowych komend uzupełnień związanych z rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej;
 9. planowanie wykorzystywania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne;

 10. administracja rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony, w tym:

  • współudział w powoływaniu wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich, ustalaniu wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz jej przeprowadzaniu,
  • planowanie i nadzór nad realizacją przez wojskowe komendy uzupełnień pozyskiwania i naboru kandydatów do czynnej służby wojskowej,
  • wykonywanie zadań w zakresie administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony,
  • nadzorowanie nadawania przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych i przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych oraz mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania jednostek wojskowych oraz jednostek zmilitaryzowanych stanem osobowym z zasobów rezerw osobowych,
  • sporządzanie analiz wykorzystania zasobów rezerw osobowych na uzupełnienie mobilizacyjne i wojenne jednostek wojskowych,
  • koordynowanie prac związanych z planowaniem przez WKU świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby jednostek wojskowych,
  • planowanie i nadzorowanie uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej,
  • prowadzenie bilansu i sporządzania analiz wykorzystywania zasobów środków transportowych i maszyn znajdujących się w gospodarce narodowej,
  • zarządzanie odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej,
  • udział w planowaniu w czasie pokoju przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na obszarze województwa oraz prowadzenie dokumentacji na potrzeby tej kwalifikacji.,
 11. uczestniczenie w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym głównie opiniowanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania oraz wniosków i innych dokumentów z zakresu przeznaczenia terenów, w obszarze odpowiedzialności wojewódzkiego sztabu wojskowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 12. utrzymywanie współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym z:

  • jednostkami wojskowymi, terenowymi organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i kombatanckimi, żołnierzami rezerwy i przedsiębiorcami, sprzyjającej wspieraniu wojska w realizacji jego zadań oraz utrzymywaniu więzi ze społeczeństwem,
  • uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
  • jednostkami Aeroklubu Polskiego i podmiotami przekazującymi samoloty (śmigłowce) lub jednostki taboru pływającego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - w sprawie utrzymania i wykorzystania rezerw paliw płynnych.  

 Zadania w zakresie reagowania kryzysowego

  1. Pełnienie funkcji organu doradczego wojewody w zakresie zasadności, sposobu, ilości i zmianowości działania sił wojskowych wydzielanych do akcji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
  2. Na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego - uruchomianie sił i środków wojskowych do akcji ratowniczej i usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof określając ilość sił i środków koniecznych do akcji ratowniczych, czas, miesce i sposób działania, kierowania oraz koordynowania akcją, punkty kontaktowe i miejscowe zabezpiczenie logistyczne.
  3. Koordynowanie działań jednostek wojskowych biorących udział w akcji kryzysowej na terenie administrowanym przez WSzW.
  4. Organizowanie wspódziałania jednostek wojskowych w czasie akcji ratowniczych z jednostkami Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, formacjami samoobrony i ochotniczymi drużynami ratowniczymi organizowanymi przez terenowe organy administracji rządowej i samorządowej.  
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce
tel. 261174110
fax. 261174160
wszwkielce.sekretariat@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane