Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLNICTWO WOJSKOWE

SZKOLNICTWO WOJSKOWE

KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KSZTAŁCI SIĘ
NA POTRZEBY KORPUSU:


• oficerów zawodowych – uczelnie wojskowe;
• podoficerów zawodowych – szkoły podoficerskie;
• szeregowych zawodowych – ośrodki szkolenia.


DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA,
KTÓRA POSIADA:


• dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadkach ubiegania się o przyjęcie
do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo na szkolenie wojskowe
dla kandydatów na oficerów zawodowych;

• świadectwo dojrzałości – w przypadki ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej; świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;

• świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku ubiegania się o przyjęcie
do ośrodka szkolenia.

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W RAMACH
STUDIUM OFICERSKEIGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 R.
Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadza się spośród osób posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:
• absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień,
w następujących terminach:

1. do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie;
2. do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.

• podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych
w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminach:

1. do dnia 28 września 2018 r. na 6-miesięczne szkolenie;
2. do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie.

• szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych
w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminach:

1. do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.

• absolwentów krajowych uczelni medycznych. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

1. do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie;
2. do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 ROKU OKREŚLA:

DECYZJA NR 101/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.


DECYZJA NR 132/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

 

 

 

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych
i wyższej szkoły oficerskiej.

AKADEMIE WOJSKOWE
________________________________________

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. 261 837 938
adres strony internetowej:www.wat.edu.pl


________________________________________

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
Adres:
Akademia Marynarki Wojennej
ul. inż. Jana Śmidowicza
69 81-127 Gdynia
Adres strony internetowej http://www.amw.gdynia.pl/
________________________________________


AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
im. Generała Tadeusza Kościuszki
Adres:
Akademia Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel.261 658 576
Adres strony internetowej https://www.awl.edu.pl/
________________________________________

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Adres:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
Adres strony internetowej http://www.wsosp.pl/

 

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce
tel. 261174110
fax. 261174160
wszwkielce.sekretariat@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane