Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLNICTWO WOJSKOWE

Szkolnictwo wojskowe stanowi integralną część potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej i krajowego systemu edukacji. Uczelnie wojskowe są uczelniami publicznymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej i jednocześnie jednostkami wojskowymi.

System szkolnictwa wojskowego obejmuje trzy akademie wojskowo – cywilne, dwie wyższe szkoły oficerskie i trzy szkoły podoficerskie, których ramy organizacyjno – prawne określają ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, prawo o szkolnictwie wyższym, o utworzeniu uczelni oraz rozporządzenia Rady Ministrów.

Przygotowanie przyszłych kadr realizowane jest w ramach trzech modeli kształcenia:

 1. Pierwszy model obejmuje absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,posiadających maturę, którzy są kształceni jako kandydaci na żołnierzy zawodowych na studiach w uczelniach wojskowych. Kształcenie odbywa się w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych i Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.
 2. Drugi model obejmuje absolwentów uczelni wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra i jest realizowany w ramach Studium Oficerskiego w wyższych szkołach oficerskich.
 3. Obejmuje studentów uczelni medycznych, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w czasie studiów, kontynuują studnia medyczne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, odbywają w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe, będąc na zaopatrzeniu logistycznym uczelni wojskowej.1. WYŻSZE UCZELNIE WOJSKOWE

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, posiadający świadectwo dojrzałości, mogą ubiegać się o studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w jednej z następujących uczelni wojskowych:

 1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (WAT)
 2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (AMW)
 3. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL)
 4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (WSOSP)WARUNKI NABORU DO UCZELNI WOJSKOWYCH

O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej może ubiegać się osoba:

 1. mająca wiek co najmniej osiemnaście lat;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 4. posiadająca świadectwo dojrzałości lub tytułu zawodowy magistra ( równorzędny) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach Studium Oficerskiego
 5. niekarana sądownie;
 6. która zda pozytywnie egzamin wstępny.Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej):

 1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości – w terminie do dnia 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 2. cywilni studenci uczelni wojskowej – w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 3. studenci innych uczelni niż uczelnia wojskowa – w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej w uczelni wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 1. wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 2. wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne do uczelni wojskowych obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 4. rozmowę kwalifikacyjną.


2. STUDIUM OFICERSKIE

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w:

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sił Powietrznych w Dęblinie

Powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 1. niekarana sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. wiek co najmniej osiemnaście lat;
 5. wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego - dyplom ukończenia studiów wyższych.


Nabór w 2017 r. do studium oficerskiego prowadzony będzie:

 1. dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi,
 2. dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 3. szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat;
 4. dla absolwentów krajowych uczelni medycznych.


Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.


Termin i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego:

 1. do 30 września 2016 r. do 8,5 miesięcznego studium oficerskiego - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunkach przewidzianych w grupach osobowych obsługi prawnej i ekonomiczno - finansowej;
 2. do 20 stycznia 2017 r. do 3 miesięcznego studium oficerskiego - dla podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w korpusie osobowym medycznym i teologicznym;
 3. do 15 maja 2017 r. do 12 miesięcznego studium oficerskiego - dla szeregowych zawodowych, którzy ukończyli studia na kierunkach przewidzianych w grupach osobowych: pancerno-zmechanizowanej, geograficznej, projektowo-programowej informatyki, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych, obrony terytorialnej;
 4. do 15 maja 2017 r. do 24 - miesięcznego studium oficerskiego - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunkach przewidzianych w grupie osobowej ruchu lotniczego.


Do wniosku kandydat dołącza następujące dokumenty:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. życiorys,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia,
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 6. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.Jak zostać lekarzem w wojsku?
Aktualnie w systemie szkolnictwa wojskowego funkcjonują 2 formy pozyskiwania i przygotowania przyszłych kadr oficerskich w korpusie osobowym medycznym, które obejmują:

 • Studia na pierwszy roku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.
 • Absolwentów cywilnych uczelni medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w specjalności medycznej poprzez 3 miesięczne studium oficerskie w WSOWL we Wrocławiu.


Wniosek na pierwszy rok studiów stacjonarnych kandydat składa do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwej wojskowej komendy uzupełnień do 15 maja 2017 r. Egzamin odbywa się w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu a po zdanym egzaminie kandydat będzie się kształcił w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji studentów cywilnych uczelni medycznych do służby kandydackiej m.in. terminy składania wniosków i zasady postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie: 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 
51- 150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefony: (71) 261-658-222 lub 261-658 - 576
www.wso.wroc.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-647 Łódź, Pl. Hallera 1
Telefony: (42) 272 51 77 lub 272 51 78
rekrutacja.umed.lodz.pl


Gdzie można uzyskać informacje dotyczące szkolnictwa wojskowego ?


Informacje o szkolnictwie wojskowym można uzyskać w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień oraz na stronach internetowych uczelni i szkół wojskowych.

NABÓR 2018 - Dokumenty regulujące zasady i tryb naboru

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce
tel. 261174110
fax. 261174160
wszwkielce.sekretariat@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane