Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKONWERSJA
 
CO TO JEST REKONWERSJA?
 
Rekonwersja to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT POMOCY REKONWERSYJNEJ UZYSKASZ:

 

   • CENTRALNY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

ul. Banacha 2, 02 - 097 Warszawa 

 tel. 261 82 67 17 

 fax: 261 82 66 74 

 email: wcaz@wp.pl



   • OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

ul. Skrzatów 2, 30 - 901 Kraków 50

 tel. 261 13 11 87 

 261 13 11 81 

 fax: 261 13 11 82 

 email: oazkrakow@ron.mil.pl 



WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W KIELCACH

   ul. Wojska Polskiego 251, 25-205 Kielce


Specjalista tel. 261 174 120

   e-mail: wszwkielce.rekonwersja@ron.mil.pl

 

   • WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH

 ul. Wesoła 29, 25-353 Kielce

 tel. 261 174 704



   • WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SANDOMIERZU

 ul. Puławiaków 12, 27-600 Sandomierz

 tel. 261 514 841



   • WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BUSKU ZDROJU

 ul. Bohaterów Warszawy 10, 28-100 Busko Zdrój

 tel. 261 174 761

 

 

Z POMOCY REKONWERSYJNEJ MOGĄ KORZYSTAĆ:

  

 • BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY

W okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej jeżeli pełnił ją przez co najmniej 4 lata w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy 

 • ŻOŁNIERZ ZAWODOWY ZA ZGODĄ DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Z:


doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej lata,

przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na 2 lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, 
o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata,

praktyk zawodowych na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 9 lat.

  

BEZTERMINOWO POMOCY REKONWERSYJNEJ PODLEGAJĄ:

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

 

MAŁŻONEK ORAZ DZIECI pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć  w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
 • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

REKONWERSJI NIE PODLEGAJĄ ŻOŁNIERZE ZWOLNIENI Z SŁUŻBY Z POWODU:

1.     zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

2.     prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z  zawodowej służby wojskowej;

3.     prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia 
z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

4.     skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

5.     prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);

 

WYSOKOŚĆ LIMITÓW NA PRZEKWALIFIKOWANIE:

 
75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy 
w przekwalifikowaniu zawodowym. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty w wysokości:

 

  1)   po 4 latach służby wojskowej - 100 %,
  2)   po 9 latach służby wojskowej - 200 %,
  3)   po 15 latach służby wojskowej - 300 %.

 

ZAKWALIFIKOWANEMU NA PRZESZKOLENIE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA PRZYSŁUGUJE:

 • 20 przejazdów z miejsca zamieszkania  do miejsca szkolenia (po wyżej 50 km),
 • 30 noclegów, których koszt nie przekracza 300 % ryczałtu za nocleg z tytułu podróży służbowej.

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ:

DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie  doradztwa zawodowego  dowódca jednostki wojskowej, 
w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe lub do której został skierowany w ramach rezerwy kadrowej albo dyspozycji, kieruje żołnierza na zajęcia  grupowe. Zajęcia te w wymiarze 3 dni organizowane są przez Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej oraz Ośrodki Aktywizacji Zawodowej, właściwych ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową. Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie o rezygnacji, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.

 

 

 •       PRAKTYKA ZAWODOWA

Decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, można skierować żołnierza zawodowego na jego pisemny wniosek, na praktykę zawodową, jeżeli jej odbycie jest niezbędne do uzyskania zatrudnienia.

Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia 
z zawodowej służby wojskowej.

Żołnierzowi zawodowemu przysługuje pokrycie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania  do miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem oraz zakwaterowania  w miejscu odbywania praktyk zawodowych.

 

 •     POŚREDNICTWO PRACY

COAZ, OAZ I WBE prowadzą pośrednictwo pracy dla byłych żołnierzy zawodowych oraz małżonków 
i dzieci żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
Osoby zainteresowane składają pisemny wniosek o udzielenie pomocy w zakresie pośrednictwa pracy 
do COAZ, OAZ i WBE, z tym że  w przypadku stanowisk pracy związanych z obronnością kraju przeznaczonych dla byłych żołnierzy zawodowych - do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

 

      PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu realizowanych przez odpowiednie instytucje. Osobom do tego uprawnionym pokrywa się do wysokości limitu koszty za:

 • przekwalifikowanie zawodowe,
 • przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem,
 • noclegi w miejscu szkolenia

Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na pisemny wniosek skierowany 
do Dyrektora WBE, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej. Wniosek ten dowódca jednostki przesyła do dyrektora WBE za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ właściwego 
ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej.

Były żołnierz zawodowy oraz małżonek i dzieci żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć 
w związku z wykonywaniem zadań służbowych, pomoc rekonwersyjna udzielana jest na pisemny wniosek kierowany do dyrektora WBE, właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, za pośrednictwem właściwego ze względu na terytorialny zasięg ich działania szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego 
lub wojskowego komendanta uzupełnień.  Wniosek ten szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowy komendant uzupełnień przesyła do dyrektora WBE za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wniosek o sfinansowanie przekwalifikowania zawodowego===>KLIKNIJ 

Wniosek o skierowanie na praktykę zawodową ===>KLIKNIJ 

Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej wysłudze lat służby wojskowej ===>KLIKNIJ 

Zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń ===>KLIKNIJ 

Zgoda dowódcy na przekwalifikowanie ===>KLIKNIJ 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce
tel. 261174110
fax. 261174160
wszwkielce.sekretariat@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane