Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NARODOWE SIŁY REZERWOWE

 

 

Żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe można przyznać nagrodę nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie trwania kontraktu.

Warunkiem przyznania nagrody, jest uzyskanie pozytywnych ocen służbowych z ćwiczeń wojskowych, odbytych przez żołnierza rezerwy w okresie, za który przyznawana jest nagroda.

Naliczenie funduszu pozostającego w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierza rezerwy posiadającego w dniu 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego nadany przydział kryzysowy wynosi 2000,00 zł. 


Zasady przyznawania i wypłacania nagród dla żołnierzy niezawodowych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Kielcach===>KLIKNIJ 


NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) powstały w 2010 roku i były odpowiedzią na sytuację, w której z jednej strony w wyniku procesu profesjonalizacji armii utworzona została armia zawodowa, a z drugiej nie było już obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych. Konieczne więc stało się poszukanie nowych sposobów pozyskiwania wyszkolonych rezerw dla sił zbrojnych.
Rezerwy są jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania każdej armii świata. We współczesnym świecie nie ma państwa, które nie dbałoby o pokaźne zaplecze ludzi gotowych, by w ważnym momencie zasilić szeregi wojska i wspólnie dbać o interes narodowy bądź sojuszniczy. W tym właśnie celu powstały Narodowe Siły Rezerwowe.

1. Jakie są podstawowe zadania NSR ?

Narodowe Siły Rezerwowe nie stanowią oddzielnego, wyodrębnionego organizacyjnie komponentu Sił Zbrojnych RP, lecz sposób uzupełniania części etatowych stanowisk poszczególnych jednostek wojskowych. Biorąc pod uwagę specyfikę służby, żołnierze NSR stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

2. Jaki jest skład NSR ?

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie, posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych i pozostający w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych.

3. Kto może ubiegać się o służbę w NSR ?

O służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, którzy złożyli przysięgę wojskową i zostali przeniesieni do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej. Ponadto, warunkiem formalnym jest spełnienie ogólnych wymagań dotyczących powołania do czynnej służby wojskowej tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, odpowiedniego wieku oraz zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

4. Czy kobiety mogą przyjmować obowiązki w ramach NSR ?

Kobiety mogą przyjmować obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. O przyjęciu decydują ich kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych RP. Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej i posiadanie tytułu żołnierza rezerwy.

5. Gdzie należy zgłosić się, aby zostać żołnierzem NSR ?

Aby zostać żołnierzem NSR należy zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień, gdzie udzielona zostanie szczegółowa informacja dotycząca trybu przyjęcia do służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz zasad pełnienia tej służby.

6. Jak przebiega proces przyjęcia żołnierza rezerwy do NSR ?

Żołnierz rezerwy zainteresowany przyjęciem do NSR, po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, składa wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w swojej wojskowej komendzie uzupełnień. Tam przedstawione zostaną uwarunkowania dotyczące służby wojskowej żołnierzy rezerwy oraz procedury wstąpienia do NSR, a także ustalone zostanie stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, na które ochotnik spełnia warunki formalne do nadania przydziału kryzysowego. Kolejny krok to zgłoszenie się we wskazanym miejscu na badania i testy (badania psychologiczne) oraz stawienie się w jednostce wojskowej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje sprawdzian z wychowania fizycznego, weryfikację z przygotowania zawodowego i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zakończeniu tej procedury i zaakceptowaniu kandydata, żołnierz rezerwy podpisuje z dowódcą jednostki wojskowej kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych na określonym stanowisku służbowym w tej jednostce. Kontrakt stanowi podstawę nadania przydziału kryzysowego przez wojskowego komendanta uzupełnień i z chwilą jego otrzymania żołnierz rezerwy staje się żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych.

7. Na czym polega służba w NSR ?

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych jest całkowicie dobrowolna i odbywa się w oparciu o tzw. przydział kryzysowy, nadawany na okres od 2 do 6 lat z możliwością przedłużenia. Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych rotacyjnych przez maksymalnie 30 dni w roku oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. W ramach służby okresowej, żołnierze NSR mogą wykonywać obowiązki, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych, w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ich udziału w realizacji zadań poza granicami państwa. Każdego żołnierza szkoli się w trzech elementach: poprawiając jego umiejętności specjalistyczne i ogólnowojskowe, szkoląc go w grupach i zespołach oraz doskonaląc dotychczas zdobyte umiejętności i podnosząc poziom wiedzy. Dzięki temu każdy ma możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz awansu.

8. Jakie korzyści można osiągnąć pełniąc służbę w NSR ?

Narodowe Siły Rezerwowe to przede wszystkim możliwość rozwijania swoich pasji i samorealizacji, ale także szereg uprawnień. W trakcie pozostawania na przydziale kryzysowym żołnierz NSR nie może zostać zwolniony z pracy, należy mu się urlop na czas służby w NSR, a okres czynnej służby zostaje wliczony do wysługi pracowniczej. Wojsko zapewnia także dofinansowanie kosztów nauki, studiów, staży, kursów i specjalizacji, które są przydatne w służbie na stanowisku określonym kontraktem. W czasie czynnej służby żołnierzom zapewnia się opiekę medyczną, bezpłatne badania i szczepienia oraz turnusy profilaktyczne dla tych, którzy powracają do kraju z zagranicznych misji. Za każdy dzień służby należy się także uposażenie. Ponadto członkom NSR przysługuje prawo do nagród, a okres służby w NSR ma znaczenie przy ubieganiu się o pracę w administracji oraz szkolnictwie.

9. Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące służby w NSR ?

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia oraz służby w NSR można uzyskać w serwisach resortu obrony narodowej: www.wojsko-polskie.pl, www.mon.gov.pl, w jednostkach wojskowych oraz w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień:
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, 
261-174-713, www.kielce.wku.wp.mil.pl
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju,
261-175-764, www.buskozdroj.wku.wp.mil.pl
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu,
261-514-794, www.sandomierz.wku.wp.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce
tel. 261174110
fax. 261174160
wszwkielce.sekretariat@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane