WSzW Kielce BIP
Petycje
Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach rozpatruje petycje na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1. publicznym;
2. podmiotu wnoszącego petycję;
3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

1. zmiany przepisów prawa,
2. podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
pisemnie na adres:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce;

za pośrednictwem ePUAP;
faksem Nr 261 174 160;
osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.

Petycje, w których nie wskazano:

1. podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję lub
2. miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów pozostawia się bez rozpatrzenia.