WSzW Kielce BIP
Skargi i Wnioski
Niedziela, 22 lipca 2018 r.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji:

w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do 13.00 oraz od 15.00 do 17.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sekretarzem Szefa WSzW nr tel. 261 174 110, 261 174 111.
Skargi , wnioski i petycje w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje:

Biuro Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dyrektor Biura Skarg i Wniosków przyjmuje interesantów:
- w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00,
- w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 - 14.30.

Adres korespondencyjny biura: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa Nr telefonu do Biura Skarg i Wniosków: tel. 261 874 124, 22 826 72 64, faks: 261 874 490 e-mail:bsiw@mon.gov.pl

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną na podstawie art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5 poz.46) oraz ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. z 2018r. poz. 870).

Petycje, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udziela p. Magdalena Zbroja tel. 261 174 145.