WSzW Kielce BIP
Udostępnianie informacji
Środa, 15 sierpnia 2018 r.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej realizowane są na podstawie:


- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352 z późn. zm),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68 z późn. zm.),

- decyzji Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2014.172 z późn. zm.). 

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Realizacja Wniosków:

Wzór wniosku do pobrania

Dane korespondencyjne:


tel. 261-174-135
e-mail: wszwkielce.rzecznik@ron.mil.pl

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 251
25-205 Kielce

Złożenie wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

- ustnej lub telefonicznej;
- pisemnej;
- elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP;
- dostarczony osobiście.


Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji.